Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli
O BankuZrzeszenie SGB S.A. i System Ochrony IPS-SGB

Zrzeszenie SGB S.A

W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców.

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.) na spółkę przejmującą (GBW S.A.). 


Decyzja Sądu jest konsekwencją uchwał podjętych podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy – zarówno w wypadku GBW S.A., jak i MR Banku S.A. za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad 90 proc. głosujących.

Przypomnijmy, że Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. powstał w 1990 r. z inicjatywy Banków Spółdzielczych działających w Wielkopolsce i południowo-zachodniej części kraju. Przedmiotem działania Banku od początku są następujące obszary:

 1. pełnienie funkcji banku zrzeszającego w sieci banków spółdzielczych poprzez różne formy współpracy z bankami oraz działanie na rzecz i w interesie zrzeszonych banków,
 2. uniwersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, obsługa finansowa przedsięwzięć gospodarczych – szczególnie w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.


Głównymi akcjonariuszami Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. są Banki Spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. jest pierwszym w Polsce Bankiem zrzeszającym Banki Spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych. Tworząc SGB, Bank czerpie wzorce przede wszystkim z długoletniej tradycji polskich banków spółdzielczych, jak również wykorzystuje pozytywne doświadczenia podobnych struktur funkcjonujących zagranicą. .

 

Banki Spółdzielcze Zrzeszenia świadczą klientom szeroki wachlarz usług m.in:

 • przyjmują lokaty pieniężne,
 • prowadzą rachunki bankowe,
 • prowadzą rachunki internetowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych,
 • przeprowadzają bankowe rozliczenia pieniężne,
 • udzielają kredytów i pożyczek pieniężnych,
 • udzielają klientom kredytów konsorcjalnych z Bankiem Zrzeszającym,
 • udzielają kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • udzielają gwarancji bankowych i poręczeń,
 • pośredniczą w sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych Union Investment,
 • nabywają i zbywają wierzytelności pieniężne,
 • przechowują przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępniają skrytki sejfowe,
 • prowadzą operacje czekowe i wekslowe,
 • wydają karty płatnicze VISA: Electron, Electron dla Młodzieży, Business oraz MasterCard - Maestro, jak również wykonują operacje związane z ich używaniem,
 • wykonują czynności obrotu dewizowego,
 • realizują przekazy pieniężne Western Union,
 • oferują pakiety produktów leasingowych.

 

Obecnie Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 194 Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Nasze atuty to rozbudowana sieć blisko 1.500 placówek oraz elektroniczne kanały dostępu. Ponadto SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez prawie 4.000 bezprowizyjnych bankomatów. Połączenie nowoczesności z ponad 160-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję banków spółdzielczych na rynku usług finansowych.

 

 

.

IPS - SGB Spółdzielczy System Ochrony

System Ochrony SGB System jest pierwszym polskim instytucjonalnym systemem ochrony (IPS – Institutional Protection Scheme), który został utworzony 23 listopada 2015 roku przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia SGB oraz SGB-Bank SA, będący Bankiem Zrzeszającym Zrzeszenia SGB.

Systemy ochrony są formą współpracy banków spółdzielczych, które sprawdziły się na przestrzeni lat w krajach Europy Zachodniej. Za przykład można wskazać Niemcy, w których IPS istnieje od lat 30-tych ubiegłego wieku i przez cały okres funkcjonowania zapewniał bezpieczeństwo bankom spółdzielczym, które nie musiały dzięki temu korzystać z pomocy publicznej. Większość grup banków spółdzielczych w Europie Zachodniej jest zorganizowana jako instytucjonalne systemy ochrony.

Podstawą utworzenia Systemu było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 575/2013 (CRR) i Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, szczegóły jego funkcjonowania zostały określone we wzajemnej Umowie Systemu Ochrony SGB (Umowie).

Na czele Systemu stoi  jednostka zarządzająca, która przybrała formę prawną spółdzielni (posługująca się skrótem IPS-SGB). Jej uczestnikami są wszystkie banki tworzące System (Uczestnicy).

System powołano w celu: wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalności w celu uniknięcia upadłości każdego z Uczestników.

Realizacja celu stawianego przed Systemem jest możliwa dzięki zgromadzeniu przez wszystkich Uczestników środków finansowych, z których może być udzielona pomoc finansowa w przypadkach zagrożenia utraty płynności lub wypłacalności któregokolwiek Uczestnika. Środki te zostały ulokowane w Funduszu Pomocowym zarządzanym przez IPS-SGB.

Jednocześnie, podpisując Umowę, Uczestnicy zgodzili się: stosować wspólne zasady klasyfikacji i monitorowania ryzyka, informować wzajemnie o ponoszonym ryzyku oraz poddawać się, stosowanym przez IPS-SGB, działaniom prewencyjnym lub sankcyjnym wobec tych Uczestników, którzy podejmują nadmierne ryzyko.

IPS-SGB, oprócz monitorowania ryzyka pojedynczych Uczestników, dokonuje również oceny ryzyka Systemu jako całości oraz odpowiada za sporządzanie zagregowanego sprawozdania finansowego.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa banków należących do Systemu znajduje odzwierciedlenie w zasadach określania norm nadzorczych i regulacyjnych. Dotyczy to m.in.: indywidualnego zwolnienia wszystkich Uczestników z wypełniania miary płynności LCR (krótkoterminowej miary płynności określonej w CRR) w zamian za jej wypełnianie na poziomie zagregowanym, stosowania zerowych wag ryzyka kredytowego dla wzajemnych należności pomiędzy Uczestnikami, nie pomniejszania funduszy własnych o wzajemne zaangażowania kapitałowe. Wymienione preferencje pozwalają Bankom na większe wykorzystywanie ich potencjału biznesowego i co za tym idzie zwiększanie rentowności prowadzonej działalności.

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85