Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli
O BankuUdziałowcy

Zostań udziałowcem Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Jak zostać Członkiem Banku ?

Członkiem Banku może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Deklaracja zawiera:

 • w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, ilość zadeklarowanych udziałów a także adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, o ile przystępujący taki posiada,
 • w przypadku osoby prawnej: nazwę, siedzibę, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer REGON, ilość zadeklarowanych udziałów a także adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, o ile przystępujący taki posiada.

Członek Banku może, w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku Banku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku. Jeżeli członek Banku w późniejszym oświadczeniu pisemnym nie wskazał, że zmienia czy odwołuje poprzednie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności, odwołaniu ulega wcześniej złożone oświadczenie.

Spadkobiercy członka Banku dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku bez obowiązku wniesienia wpisowego. Bank nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców zmarłego członka Banku, jeśli odpowiadają oni wymogom określonym w niniejszym Statucie.

Wszelkie zmiany w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

Wpisowe i udziały

Członek będący osobą fizyczną obowiązany jest wpłacić wpisowe 20 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Członek będący osobą prawną obowiązany jest wpłacić wpisowe 200 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 10 udziałów. Wysokość jednego udziału wynosi 250 zł.

Członek Banku może posiadać maksymalnie 10 udziałów, nie więcej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku.

Udział i wpisowe winny być wpłacone w terminie nie dłuższym niż w ciągu 30 dni od zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie 90 dni od daty zarejestrowania zmiany.

Jeżeli członek Banku zadeklarował większą liczbę udziałów od wymaganej do zadeklarowania przez Statut, obowiązujący w chwili żądania zwrotu, może wystąpić o zwrot wpłaconych ponad statutową normę udziałów przed ustaniem członkostwa. Wypowiedzenie udziałów nadobowiązkowych powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia udziałów nadobowiązkowych wynosi 90 dni od złożenia w Banku oświadczenia o ich wypowiedzeniu. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu udziałów nadobowiązkowych jest równoznaczne ze złożeniem żądania wypłaty tych udziałów, ze skutkiem na dzień następujący po upływie okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w Statucie.

Rozliczenie z członkiem z tytułu wypowiedzianych udziałów nadobowiązkowych następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli za rok, w którym upłynął okres wypowiedzenia udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy pisemnie wskazany przez członka w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku, po uzyskaniu zezwolenia KNF w trybie określonym w Rozporządzeniu 575/2013. Rozliczenie nie może nastąpić w przypadku, gdy udziały członka Banku zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.

Roszczenia o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 3 (trzech) lat od dnia, w którym te roszczenia stały się wymagalne.

 

Członkowie są zobowiązani:

 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Powiatowego Banku Spółdzielczego, w tym regulaminów opartych na przepisach prawa lub postanowieniach statutu
 • troszczyć się o dobro Powiatowego Banku Spółdzielczego i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Powiatowego Banku Spółdzielczego
 • zawiadamiać pisemnie Powiatowy Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,

 

Członek Banku ma prawo

 • brać udział w Zebraniu Przedstawicieli , Zebraniu Grupy Członkowskiej Powiatowego Banku Spółdzielczego do której należy,
 • uzyskiwać od organów Powiatowego Banku Spółdzielczego informacje dotyczące działalności Banku,
 • zapoznać się z treścią rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego, wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, regulacji wewnętrznych wydanych na podstawie statutu, a także uchwałami organów Powiatowego Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, wnioskami polustracyjnymi i informacjami o ich realizacji, umowami zawieranymi przez Powiatowy Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi
 • żądać od Zarządu wydania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów
 •  wybierać i być wybieranym do organów Powiatowego Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 • do udziału w nadwyżce bilansowej,

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia z Banku,
 • wykreślenia z rejestru członków Banku,
 • wykluczenia z Banku,
 • śmierci członka Banku – ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć lub ustania osoby prawnej będącej członkiem Banku – ze skutkiem od dnia jej ustania.

Członek Banku może wystąpić z niego za pisemnym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni. Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się go z rejestru członków Banku.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85