Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli
RolnicyKredytypreferencyjne ARiMR - z częściową spłatą kapitału (symbol CSK)

 

Linia MRcsk

Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji mających na celu rozpoczęcie działalności przez młodych rolników – RD.  Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc Agencji w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredy.

O kredyt może ubiegać się, z zastrzeżeniem ust. 3 - 6, osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,
  3. jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
  4. posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, z zastrzeżeniem ust. 3,
  5. po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
  6. zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo i złoży w banku oświadczenie w tej sprawie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5,
  7. przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu.

Okres kredytowania oraz okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określane są w umowie kredytu, przy czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat.

Oprocentowanie

  • dla posiadających rachunek w PBS -  WIBOR 3M + 3,5pp
  • dla nieposiadających rachunku w PBS   -  WIBOR 3M + 4 pp

Prowizja w wysokości 1,85% kwoty.

 

Zapraszamy do odwiedzenia placówek banku w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kredytu jak również do skorzystania z oferty.

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85