Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli
O BankuInne informacjeStawki referencyjne

Zestawienie stawek bazowych obowiązujących w banku

 

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim ustalając zmienne oprocentowanie swoich produktów, stosuje niżej wymienione stawki referencyjne, skorygowane o stałą marżę.

Słowniczek:

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków, o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBID nazywany jest fixingiem WIBID.

Stopa Referencyjna NBP – rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie operacji otwartego rynku. Operacje te polegają na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych (7-dniowych) bonów pieniężnych w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR-u. Stopa referencyjna należy do podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Administratorem stawek WIBID i WIBOR  jest GPW Benchmark S.A. Merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych pełni Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A. Proces wyznaczania WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

 

Dla produktów kredytowych stawką bazową jest stopa:

 1. WIBOR 1M,  która jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako ostatnie kwotowanie w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 1M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR 1M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,15 p.p. W takim przypadku, ilekroć w umowie kredytowej mowa jest o stawce bazowej WIBOR 1M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,15 p.p.
  lub
 2. WIBOR 3M,  która jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako ostatnie kwotowanie w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.
  W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 3M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR 3M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,25 p.p. W takim przypadku ilekroć w umowie  kredytowej mowa jest o stawce bazowej WIBOR 3M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,25 p.p.
  lub
 3. WIBOR 6M, która jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z ostatniego kwotowania w miesiącu marcu i wrześniu każdego roku. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje odpowiednio od pierwszego dnia miesiąca kwietnia i pierwszego dnia miesiąca października w każdym roku okresu kredytowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.
  W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 6M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR 6M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,30 p.p. W takim przypadku ilekroć w umowie  kredytowej mowa jest o stawce bazowej WIBOR 6M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,30 p.p.
  lub
 4. WIBOR 12M, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.
  W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 12M przestanie być opracowywana przez jej administratora lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR 12M nie będzie mogła być stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR 12M wskaźnikiem referencyjnym stanowiącym sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,40 p.p. W takim przypadku ilekroć w umowie  kredytowej mowa jest o stawce bazowej WIBOR 12M, należało będzie rozumieć stawkę bazową stanowiącą sumę Stopy Referencyjnej NBP powiększonej o 0,40 p.p.
  Bank poinformuje kredytobiorcę o zmianie oprocentowania oraz zmianie wskaźnika referencyjnego na zasadach określonych w umowie kredytowej  w zawiadomieniu o wysokości raty kredytu.

 

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85