Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli
Klienci IndywidualniRachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "UNIKONTO"

Co to jest ?
Rachunek ROR - UNIKONTO umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • korzystanie z debetu
 • korzystanie z kredytu w ROR
 • korzystanie z kart płatniczych VISA
 • realizacja zleceń starych

Jak założyć?

 • przedłożyć dowód osobisty
 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub
 • dokument potwierdzający otrzymywanie renty, emerytury lub środków z innych źródeł

 

 •  

ROR można założyć w placówce w Tomaszowie Maz. ul. Handlowa 35/37 (przy Warszawskiej 100) oraz placówkach PBS w:
Będkowie, Budziszewicach, Inowlodzu, Ujeździe, Wolborzu, Czarnocinie, Czerniewicach, Lubochni, Poświętnem, Rokicinach, Rzeczycy, Żelechlinku, Białobrzegach, Spale

 • autor: MG, data: 2011-03-24

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zwany w skrócie ROR stanowi wygodną i bezpieczną i korzystną formę gromadzenia pieniędzy.

 

Klient posiadający w Banku Spółdzielczym rachunek ROR może:

 • kontrolować swoje wydatki,
 • usprawniać dokonywanie płatności.

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim może otworzyć ROR:

 • osobie pracującej o stałym źródle dochodów, które zleci zakładowi pracy przekazywanie na ROR swoich poborów,
 • emerytowi lub renciście, który zleci ZUS-owi, KRUS-owi przekazywanie na ROR świadczenia,
 • osobie, która zadeklaruje wnoszenie stałych wpływów.

 

Posiadaczowi rachunku ROR , bank zapewnia:

 • korzystne oprocentowanie złożonych na ROR wkładów,
 • możliwość regulowania stałych opłat np. czynszu, energii elektrycznej, RTV, telefonu, itp.,
 • możliwość blokady kwoty funkcjonującej na takich samych warunkach jak lokaty terminowe,
 • możliwość ubiegania się o kredyt w ROR, przeznaczony na sfinansowanie celów konsumpcyjnych,
 • możliwość uzyskania karty płatniczej (dostęp do pieniędzy w sieci bankomatów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

 

Cechy produktu Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd..
ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion.
Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.
Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.
Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.


Korzyści dla klienta

 1. Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie może nastąpić automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i taką samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.
 2. Posiadacz ROR, który nie zawarł umowy o kredyt odnawialny, może uzyskać zgodę na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego uzależniona jest od stałych wpływów na ROR i powinno być wyrównane w terminie 30 dni od dnia jego powstania.
 3. Klient może zlecić Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Termin płatności ustala Posiadacz ROR.
 4. Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granica.


 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85