Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli

Linia PR - Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, które obejmują:

 1. budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,
 2. zakup lub zakup i instalację, z zastrzeżeniem ust. 7, maszyn lub urządzeń służących do:
 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
 1. zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
 2. zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
 3. zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
 4. zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 7,
 5. zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
 6. koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, których wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu bankowego obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
 1. koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.

 

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, które obejmują:

 1. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania ryb, skorupiaków i mięczaków, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,
 2. zakup lub zakup i instalację, z zastrzeżeniem ust. 7, maszyn, urządzeń lub wyposażenia do:
 • magazynowania lub przygotowania ryb, skorupiaków i mięczaków do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • przetwarzania ryb, skorupiaków i mięczaków
 • magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
 1. zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub do magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
 2. zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
 3. zakup środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
 4. zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 7,
 5. zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
 6. koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie przekraczają 12% kwoty kredytu bankowego, obejmujące:
 • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
 1. koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.

 Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie nabycia:

 1. akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, zwanych dalej akcjami lub udziałami spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb, przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej lub przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, zwane dalej grupami producentów rolnych,
 2. udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), zwanych dalej udziałami spółek prowadzących sztuczne unasiennianie, przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu.

Oprocentowanie w wysokości WIBOR 3M +2,5pp  Prowizja w wysokości 1,85% kwoty kredytu.

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85